Thể loại Quốc Gia
Xem Phim 5s Online
Xem Online
Youtube:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  TD  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  Chao-Xuan  xong-dat-lay-may  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  132  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  144  143  145  146  147.1  146.2  148  149  149.2 
Nội Dung
 Nội dung 5s Online xoay quanh nhóm bạn trẻ làm việc trong một văn phòng sáng tác truyện tranh bao gồm Quyết (Mạnh Quân), Kiều Linh (Vân Navy), Trung (Anh Vũ), Nana (Chi Pu) và Phan (Bê Trần). Bằng đam mê, sở trường của bản thân, nhóm bạn từng bước xây dựng nên bộ truyện tranh d…